logo

 

 

 

 

 

> خانه موزه     > مجموعه ها    > رویداد ها و تحولات تاریخی

رویداد ها و تحولات تاریخی

 

 


 

سیر تحولات تاریخی ایران معاصر را در تالار رویدادها و تحولات تاریخی می توان مشاهده کرد . عکس ها ، اسناد ، تندیس ها و فضای تاریخی این تالار اذهان را به سالهای گذشته برده و در کنار شخصیت ها ، روایتی زنده از تحولات تاریخی را ارائه میکند .

 

 

 

 

گویی همین امروز است که میرزای شیرازی حکم استعمار شکن و دشمن کوب خود را در خصوص تحریم تنباکو می نویسد ، چشمان نگران آیت ا... العظمی سید کاظم یزدی عمق حوادث تلخ و شیرین را میکاود و آخوند خراسانی از فراز منبر به استبداد و جریانات غربگرا نهیب می زند . سید جمال الدین اسد آبادی در فکر احیای عظمت و مجد مسلمانان است ، مظفرالدین شاه و محمد علی شاه قاجار در اندیشه حفظ تاج و تخت و عین الدوله به فکر حفظ صدارت عظمی . میرزای نائینی در اندیشه تنبیه الامه و تنزیه المله و در آن سو حاج شیخ فضل ا... نوری غرق در تعبیر رویایی که شهادت او را نوید میداد و نیز سیدین سندین ، سید محمد طباطبایی و سید عبدا... بهبهانی هر یک با دغدغه هایی گویی انتظار تحولاتی بزرگ را می کشند ، تفسیر و تحلیل اسناد تاریخی به همراه این بزرگان عبرتی عمیق به نظاره گر تاریخ هدیه می کند که بس گرانقدر است .

در سویی دیگر ستارخان و باقرخان ، بازوان نظامی مراجع نجف ، همچنان سلاح خود را در دست نگه داشته اند ، اما نگرانی هایی نیز در چشمان آنان موج می زند . فرمان خلع سلاح آنان از سوی تشکیلات فراماسونری حاکم بر ایران که توانست مسیر مشروطیت ایران را از استقلال طلبی به غربگرایی تبدیل کند صادر شده و آن دو مصمم به دفاع از استقلال ایران و حمایت از مراجع نجف به آینده نظاره می کنند .

 

   

آن سوتر مشروطه خواهان اصفهان و بختیاری در کنار روحانیت بیدار ، آیت الله العظمی آقا نجفی اصفهانی و آیت ا... العظمی حاج آقا نورا... نجفی در فکر آزادی ملت ایران ، مبارزه با بیگانگان و حفظ وطن اسلامی از انحرافات فکری و سیاسی اند.

کمی آن طرف تر، این مدرس است که شبانه روز خود را وقف رسیدگی به امور مردم در کسوت نمایندگی

کرده است .

 

 

 

 

از آن سو گویی صدای ضجه و ناله بی گناهانی به گوش می رسد که اسیر اداره کار آگاهی پهلوی شده اند ودر پنجه مختاری و پزشک احمدی دست و پا می زنند و این طرف تر رضاخان و اردشیرجی در فکر انجام کودتا و سرکوب مقاومت های ملت ایران خلوت کرده اند ، تیمور تاش نیز در این میانه به فکر آینده خود است و با خویشتن می گوید : این قزاق بی سواد چه امتیازی نسبت به من دارد که باید در راس کشورایران قرار بگیرد و در پایان این روح خداست که با قلبی مطمئن و گام هایی استوار بزرگ ترین انقلاب قرن را در مسیر خودیابی و مبارزه با استکبار رقم می زند ، انقلابی الهی برای دست یابی به استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی.