logo

 

 

 

> خانه موزه > معرفی اثز

اثر هفته:


قهوه جوش ذغالی 
دوره پهلوی
مرصع
فیروزه، نقره، نگین های شیشه ای، 62*194 میلیمتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن کتیبه روی قهوه جوش: "سوختم زیـن آشنــایان ای خوشا بیگانه‌ای"

که شاعر آن ملک الشعرا، محمد تقی بهار می باشد.

محمد تقی بهار
محمد تقی بهار (ملک الشعرا) در ۱۳۳۲ ه.ق به نمایندگی مجلس سوم شورای ملی از حوزه انتخابیه درگز انتخاب شد. بعد از کودتای ۱۲۹۹ ، بهار به نمایندگی مجلس چهارم انتخاب شد. از این دوره با سیدحسن مدرس رهبر فراکسیون اقلیت همراهی می‌کرد. در مجلس پنجم بهار در صف مخالفان جمهوری رضاخانی جای گزید و معتقد بود که موافقت سردارسپه با جمهوری، اسباب تردید مردم شده‌است و مردم نتیجه چنین جمهوری را دیکتاتوری رضاخان می‌بینند. در پایان دورهٔ ششم مجلس، با استقرار سلطنت رضاشاه، دیگر زمینه‌ای برای فعالیت سیاسی بهار وجود نداشت و از سیاست کناره گرفت

 

در طواف شمع می‌گفت این سخن پروانه‌ای
سوختم زیـن آشنــایان ای خوشا بیگانه‌ای

بـلـبـل از شوق گل و پـروانه از سودای شمع
هـر یکی سوزد بـه نوعی در غـم جانانه‌ای

اگر اسیـر خـط و خـالی شد دلـم عـیبم مکن
مـرغ جایی می‌رود کـانجاست آب و دانه‌ای

تــا نـفـرمــایـی که بـی‌پروانه‌ای در راه عشق
شمع وش پیش تو سوزم گردهی پروانه‌ای

پـــادشـه را غـرفه آبــادان و دل خـــرم چه باک
گر گـدایـی جــان دهــد در گـوشه ویـرانه‌ای

کی غم بنیاد ویران دارد آن کش خانه نیست
رو خبـر گیـر این معانی را ز صاحب خانه‌ای

عــاقــلــانــش بـاز زنــجــیــری دگر بــر پـا نهند
روزی از زنـجـیـر از هــم بــگــسـلد دیوانه‌ای

این جنون تنها نه مـجنون را مسلم شد بهار
باش کــز مــا هـم فتد اندر جهان افسانه‌ای